SPİCE GİRLS-un SpiceUp sәrgisi


 

Mӧhtәşәm pop qrupu Spice Girls-un moda üzәrindә qalıcı tәsiri var. Sevilәn qrupun “St Pancras Renasissance Hotel”-dә ҫәkdiklәri kliplәri “Wannabe”- dәn bugünə 22 il keҫmәsinә baxmayaraq, onların moda üzәrindә olan tәsiri hәlә dә davam edir. Әfsanәvi qrupun  90-cı illәrdә geyindiyi krop toplar, libaslar vә atletik geyimlәr artıq online alış-veriş saytlarına daxil olub. Spice Girls әn ҫox “street style” geyimlәri ilә xatirәlәrdә qalıb. SpiceUp sәrgisinin kuratoru Alan Smit Allisonnun dediyinә gӧrә bu gün “Girl Power” yazılı kӧynәklәr tapmaq                                                         üҫün ҫox mağaza gәzmәyә ehtiyyac yoxdur.

Ümumilikdə sәrgidә 300 әdәd libas vә ayaqqabı qrupun heyranlarına tәqdim edilmişdir. Spice Girls hәr zaman fәrqliliyi, cәsarәtlәndirici ismarıcları, qeyri-adi tәrzlәri ilә diqqәt mәrkәzindә olub. Onların Posh, Ginger, Scary, Sporty, Baby deyә adlandırdıqları sәhnә adları sevәnlәrinә azadlıq mesajı idi. Smit Allisonnun fikrincә “Wannabe” videosunun ilk versiyasında olan paltarlar             Hallivellin və Bekhamın әn ҫox bәyәndiyi geyimlәrdәn birinin kopyasıdır. Populyar beşlinin səhnə geyimləri arasında məşhur Julien MacDonald, Paul Smith, Roberto Cavalli isimlərinə də rast gəlmək mümkündür

 Hazırladı: Ülkәr Kazımlı
 
 Şərhlər

Menyu